Tornádó Nyíracsádon forrás:http://www.haon.hu/tornado-pusztitott-nyiracsadon/1996656

Hosszú távú

Hosszú távú tervet, – versenyt, – szerződést, – fejlődést, – esélylatolgatást, – memóriát és még az időjárás előrejelzést is meghatározhatjuk ilyenképpen.  E szavak együttes használatával jelöljük a nagy időt vagy a nagy távolságot átölelő tevékenységeket.

Tartalomjegyzék:
Hosszú távú futás
Hosszú távú Terv
Hosszú távú Időjárás előrejelzés
Hosszú távú Memória

Hosszú távú futás

A hosszú távú futás az elme és a test teljes összhangját alkotja. A fizikai erőnlét  önmagában nem biztos, hogy elég egy távolság lefutásához. Szükség van az elme  ösztökélésére is. E futást is tanulni kell és a kitartás sem mellékes. A távolság is mindenkinek változó, kinek mekkora a hosszú táv. Aki még soha nem futott, annak a 200 m lefutása is feladhatja a leckét. Nem mindegy milyen technikával, tehát miképp veszünk levegőt és hogy rakjuk egymás elé lábainkat. Ha sprintelünk, akkor hamar kimerülünk, míg ha kocogunk akkor hosszabb távolságot megtudunk tenni, de minden esetben magától a futótól függ. Egy kis gyermeknek kisebb távolság is megerőltető, míg egy felnőttnek már sokkal nagyobb távolság is könnyedén megy. Rendeznek versenyeket korosztályoktól és távolságtól függően.   Aki futásra adja a fejét az fut az egészségéért nap mint nap, de vannak emberek, akik szívesen mérik fel teljesítőképességüket, Ők azok, akik a versenyeken részt vesznek. Vannak, tehát a hobbifutók és a hivatásos sportolók. Különböző sport egyesületekben lehet edzők segítségével felkészülni és edzeni, ilyen esetben az egyesület nevezésében indulnak a futók a versenyeken. A hobbifutóknak is rendeznek versenyeket, ahol kipróbálhatják magukat az emberek. Legnagyobb futótávolság az ultramaraton, mely minden esetben hosszabb, a maraton 42195 méterénél. Persze a talaj és a szintkülönbségek is szerepet játszanak a futásnál. Ismerhetünk terepfutást és  aszfaltfutást. Rendeznek még versenyeket különböző távolságokkal, hogy a futók felmérhessék, hogy épp milyen szinten vannak.

 Auriga Erdei Futóverseny

Auriga Erdei Futóverseny

Link:

Jó tanácsok kezdőknek.

Edzés

Mit együnk?

Ultra futás

Kép forrás

 

 

Hosszú távú Terv

Mindenki tervez, mert mindenkinek van egy álma. Már kisgyermek korban eltervezi az ember, hogy Én ez akarok lenni. Szépen lépésről lépésre halad a célja felé. Tanul, dolgozik, családot alapít.   Vállalkozások, üzemek,  gyárak, országok, tehát minden szervezet tervet készít az elkövetkező évekre. Hosszú távú tervnek az 5 éves vagy az annál hosszabb időre történő tervezést nevezzük. Ez a terv, lehet stratégiai, pénzügyi, üzleti. Mikró és makró gazdasági terv. Ezen tervek megvalósításához szükség van hosszú távú szerződések megkötésére is. Ez lehet autókölcsönzési szerződés, munkaszerződés, bérleti szerződés, kölcsönszerződés a tervünknek megfelelően.   Valamennyi szerződés egyedi szerkesztésben a szerződő felek egybehangzó akaratával jön létre.

Szent István terve:

 

Bérleti szerződés minta:

GÉPKOCSI BÉRLETI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött

egyrészről                                                                                                           másrészről

név / cégnév: …………………………………………………….                    név / cégnév: ………………………………………………….

anyja neve / cégjegyzékszám: …………………………………….              Anyja neve / cégjegyzékszám: ………………………………

lakcím / székhely: ………………………………………………..                   lakcím / székhely: ………………………………………………

mint bérbeadó – a továbbiakban: Bérbeadó –                                           mint bérbevevő – a továbbiakban: Bérlő –

között a ………..………… forgalmi rendszámú,……………………………………………………………………………. gyártmány,típusú

gépjárműre vonatkozólag, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

 

1.       Szerződő felek megállapodnak, hogy 200………………. napjától 200………………… napjáig, a jelen szerződés 1. számú elválaszthatatlan mellékletét képező átadás-átvételi jegyzőkönyv mellett Bérbeadó bérbe adja, bérlő pedig bérbe veszi a fent részletezett gépjárművet annak tartozékaival és alkotórészeivel együttesen.

2.       Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet időtartama alatt a gépjármű műszakilag alkalmas a rendeltetésszerű használatra illetve azért, hogy azalatt harmadik személynek a gépjárműre vonatkozólag nincs olyan joga vagy igénye, amely a használatot akadályozná, korlátozná vagy kizárná.

3.       Bérlő kijelenti, hogy a gépjárművet kipróbálta, annak teljes műszaki tulajdonságáról és kezeléséről őt Bérbeadó részletesen tájékoztatta.

4.       A bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A bérlő köteles a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálódástól megóvni. Bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépkocsit a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben, bármilyen csekély időre is, lezárni, a riasztó esetén azt bekapcsolni, a gépkocsiban értéket nem hagyni, a gépkocsival lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébként a gépkocsi magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani.

5.       A gépkocsit kifejezetten tilos különösen:

– másnak bérbe, illetve kölcsön adni, a bérleti szerződésen nem szereplő személynek a vezetést a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül átengedni,

– üzletszerű személy ill. teherszállításra a Bérbeadó és az illetékes közlekedési hatóság engedélye nélkül használni,

– autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre (edzés) használni,

– másik jármű vontatására használni, kivéve, ha Bérbeadó kifejezetten vontatás céljára adta bérbe,

– hűtőfolyadék, kenőolajok elfolyása, ill. az ellenőrző műszerek tiltó jelzése esetén használni,

– alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni,

– a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül a gépkocsit külföldre vinni.

6.       Szerződő felek megállapodnak, hogy a napi gondozás és átvizsgálás a Bérlő feladata, minden egyéb javítás és műszaki mentés bérbeadót terheli. Műszaki meghibásodás esetén a Bérlő csak a Bérbeadó előzetes hozzájárulásával végeztethet javítást, kivéve a továbbhaladáshoz nélkülözhetetlen hibaelhárítást, amikor legfeljebb 20.000,-Ft értékhatárig Bérlő is javíttathat. Ennek költségét Bérbeadó a bérleti időtartam lejártakor számla ellenében megtéríti, vagy a bérleti díjba beszámítja.

7.       Szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérlő minden rendkívüli eseményről köteles Bérbeadót is értesíteni és vállalja, hogy a gépkocsi feltörése, rongálása, ellopása esetén Bérbeadót értesíti először és az akkor kapott információk szerint jár el, amennyiben Bérbeadó saját helyszínelőjét a helyszínre küldi – Őt ott megvárja. Balesetnél a bérlő köteles továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép). A bérlőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet.

8.       A Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő által a gépkocsiban elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel Bérbeadó azokért a károkért, melyek Bérlőt a gépkocsi meghibásodásából eredően érik.

9.       Szerződő felek rögzítik, hogy Bérbeadót terheli a gépjármű súlyadójának, kötelező felelősség- és CASCO biztosításának mindenkori megfizetése. Bérbeadó kijelenti, Bérlő pedig tudomásul veszi, hogy a CASCO biztosítás nem érvényes Törökország Európán kívüli és a volt Szovjetunió ázsiai területén, továbbá nem terjed ki a lopáskárra (kiegészítő biztosítás köthető). Erre tekintettel Bérlő vállalja megfizetni a CASCO biztosítás önrész összegét, lopáskár esetén pedig a bérletkor érvényes forgalmi értéket köteles megtéríteni a Bérbeadónak.

10.    A Bérleti díj egy hónapnál hosszabb idejű bérleti jogviszony esetén havonta előre, ellenkező esetben a bérleti időtartam kezdetéig esedékes. A bérleti díj: ……………………………………………………………………………………………………………

11.    A bérlet ideje alatt felmerülő egyéb költségek (üzemanyag, parkolás, rév, úthasználati díj stb.) a bérlőt terhelik.

12.    A bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért (gyorshajtás, szabálytalan parkolás, egyéb szabálysértések, stb.) Bérlő teljes felelősséget vállal és tudomásul veszi, hogy azok költségei őt terhelik, egyben hozzájárul adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési- vagy büntető eljárásokkal kapcsolatosan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

13.    A meg nem fizetett díjak (parkolási díj, úthasználati díj, rév stb.) tekintetében Bérlő tudomásul veszi, hogy mindezek a pótdíjjal, késedelmi kamattal és egyéb költségeivel együttesen kizárólag őt terhelik. Bérlő ekörben is hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó a parkoló-társaság, útkezelő és egyéb szerv részére Bérlő személyes adatait kiszolgáltassa. Amennyiben a jogi szabályozás következtében a pótdíj, bírság, késedelmi kamat stb. közvetlenül a forgalmi okmányokba bejegyzett üzembentartót terhelné, úgy ennek megfizetésének esedékessége a Bérbeadó erről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 3 munkanap. Szerződő felek rögzítik, hogy utóbbi esetben Bérbeadó nem köteles ellenbizonyítás lefolytatására vagy a bírság kifogásolására.

Amennyiben Bérlő elmulasztja Bérbeadó részére bejelenteni, hogy bármely díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget, úgy a Bérbeadó részére a tartozás megfizetése mellett egyszeri 5.000,-Ft + ÁFA összegű adminisztrációs költséget is köteles megtéríteni.

14.    Bérlő az előírt minőségű üzemanyagot köteles a gépjárműbe tankolni és célszerű a tankolásokról kapott nyugtát/számlát a gépkocsi visszaadását követő 30 napig megőriznie. A nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét (üzemanyagcsere, javítás stb.) Bérlő megtéríteni tartozik. Ha az üzemanyagszint visszavételkor alacsonyabb, mint a kiadáskor feltüntetett mennyiség, fél tanknál nagyobb eltérés esetén tele tankot, fél tanknál kisebb eltérés esetén fél tanknak megfelelő mennyiségű üzemanyagot kell Bérlőnek megfizetnie.

15.    A Bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait a megjelölt helyen és időpontban – a normál amortizációt figyelembe véve – az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni. Amennyiben a bérlő a gépkocsit rendeltetésellenesen használta, az különlegesen szennyezett, az ebből származó kárt és költségeket a Bérlő tartozik megtéríteni. A bérleti szerződés bérlő általi megszegése esetén vagy amennyiben a bérlet letelte után a bérlő a gépkocsit kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépkocsit a bérlőtől (akár a szükséges önhatalom eszközével is élve) visszavenni, a Bérlő költségére elszállíttatni. Ugyanígy jogosult Bérbeadó a szerződést felmondani és a gépkocsit bérlőtől visszavenni, ha bérlő a fennálló tartozását a bérbeadó felszólítása ellenére sem rendezi.

16.     Felek rögzítik, hogy amennyiben a bérlő a bérleti szerződés lejártát követően az általa bérelt gépkocsit a bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, illetve a bérleti szerződést nem hosszabbítja meg, vagy a késedelmét nem menti ki, úgy bérbeadó joggal vélelmezheti, hogy a gépkocsira nézve a bérlő a Btk. 317§-ba ütköző sikkasztást követte el, s ezért a bérbeadó jogosult a bérlővel szemben feljelentést tenni, illetve a gépkocsit köröztetni. Ugyanígy járhat el a bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák.

17.    Bérlő bármely, bérbeadó felé fennálló fizetési késedelme esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot és 3.000,- Ft + Áfa egyszeri késedelmi díjat tartozik fizetni.

18.    Bérlő kijelenti, hogy vagyon elleni bűncselekmény kapcsán elmarasztalva nem volt és büntetőeljárás alatt nem áll.

19.    A jelen bérleti szerződést cégszerűen aláíró természetes személy egyben készfizető kezességet vállal a Bérlő Bérbeadó felé fennálló valamennyi fizetési kötelezettsége tekintetében.

20.    Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során együttműködve kötelesek eljárni. Minden olyan körülményről, akadályról, amely a jelen szerződés teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul kötelesek értesíteni. Jelen szerződéssel összefüggő minden értesítést, egyéb közlést szerződő felek írásban, ajánlott-tértivevényes levél formájában vagy fax vagy e-mail útján kötelesek egymás felé megtenni, a jelen szerződésben megadott címre küldve. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az így másodszor elküldött levél a postára adástól számított 5. napon akkor is a címzetthez megérkezettnek tekintendő, ha az „ismeretlen”, „elköltözött”, „cím elégtelen”, „nem fogadta el”, vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.

21.    A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden jelen szerződés szempontjából releváns adatban bekövetkező változásról 3 munkanapon belül írásban, igazolható módon értesítik a másik felet. Amennyiben bármelyik fél elmulasztaná ezt a kötelezettségét, az ebből eredő kárfelelősség korlátlanul fogja terhelni.

22.    Bérbeadó és Bérlő kijelentik, hogy magyar állampolgárok / magyarországi székhellyel rendelkező személy, szerződéskötési képessége nem korlátozott / csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt nem áll, és ilyen helyzet bekövetkezése sem fenyegeti.

23.    A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései és a 20/1981 (VI.19.) MT rendeletben foglaltak az irányadóak.

 

Szerződő felek jelen bérleti szerződést annak elolvasása, megértése és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag saját kezűleg / cégszerűen aláírták.

 

 

Andornaktálya, 200…………..

 

 

 

 

…………………………..

Bérbeadó

……………………………..

Bérlő

 

 

Alulírottak készfizető kezességet vállalunk a Bérlő valamennyi fizetési kötelezettsége, kára tekintetében, amely a jelen jogviszonnyal kapcsolatosan keletkezik.

 

Kezes: ………………………………..

Lakcím: ………………………………

SZIG. Szám: ………………………….

Aláírás: ………………………………..

Kezes: ………………………………..

Lakcím: ………………………………

SZIG. Szám: ………………………….

Aláírás: ………………………………..

 

Link:

Autókölcsönzés általános feltételei.

Ingatlan bérbeadási feltételek.

Szerződés minta forrása

Hosszú távú Időjárás előrejelzés

Hosszú távú időjárás előrejelzés esetében nagyon nehéz pontosat mondani, mert mint tudjuk életünk valamennyi tevékenysége hatással van a környezetünkre. Hol jótékonyan hatunk, hol pedig kártékony hatást gyakorolunk. Így az előrejelzés  is nehéz feladat a meteorológusoknak. Híradások alkalmával rendszeresen halhatjuk a napi, következő napi ill. egy hetes várható időjárási jelentéseket. A világháló csatornáin keresztül is tájékozódhatunk, ami nagyon jól jöhet ha utazunk.   Napjainkban már SMS-ben is megkaphatjuk az időjárás jelentést.

Több ország meteorológiai intézete elkészítette 2014 évre éves előrejelzését, mely szerint aszályos év vár ránk.

Hosszú tavú előrejelzés 2014

Hosszú tavú előrejelzés 2014

Időjárásunkat az El Niño jelenség is befolyásolja, igaz medencékben kevésbé érezhető az óceánok hatása, de azért nem kell elfelejtkezni róla. A hótakarók nagysága, a tenger felszínének hőmérséklete, a kibocsájtott káros gázok mennyisége, a melegház hatás gyorsulása ill. lassulása mind befolyásolja az időjárásunkat, így elégé nehéz több hónapra előre meghatározni egy adott nap időjárását, szinte felelőtlenség. Magyarországon az időjárás változásait az Országos Meteorológiai Szolgálat figyeli, elemzi és az adatok alapján jelzi.
Ilyen is lehetséges!

Link:

Előrejelzés + radar kép

Előrejelzés akár egy évre

Egy más ígérő előrejelzés.

Időjárás Románia

OMSZ

Kép forrás

Hosszú távú Memória

A memória identitásunkban, érzelmeinkben, intelligenciánkban játszik fontos szerepet. Az emlékezet szétszórva az emberi agyban található, tehát nem egy meghatározott helyen. Hosszú távú azaz a világról szerzett ismeretek tároló /szemantikus memória/ helye a nagyagykéregben van, a készségszintű emlékezés a kisagyban és a kiemelkedő emlékekre emlékező a limbikus rendszer /a hippokampusz-ból, a prefrontális lebeny-ből és a talamuszból áll/.

A szemantikai memória az ismeretek tárháza, kisgyermek korunktól kezdve összegyűlt információkból folyamatosan szövögetett hálózat.

A Készségszintű memória azaz procedurális memória, vannak mozdulatok és viselkedési formák melyeket soha nem felejtünk el.

Az epizodikus memória,  mindennapi pillanatok és életünk nagy eseményeinek tárháza.

A tanulási memória azaz explicit és implicit memória, a tanuláshoz köthető események és érzések helye, tehát egy szituációra történő reagálás innen fakad.

A hosszú távú memória korlátlan tárolási képességgel rendelkezik és ez mindenkinél azonos, de az információ bevitele és előidézése egyénenként változó.

Csodatévő memória gyógyszer nem létezik, tehát fölöslegesen ne költsünk rá! Tudnunk kell, hogy aki kíváncsi az nem öregszik, mert minél több dolog érdekli az embert annál fittebb a memóriája. Az emlékező képesség javítható és a tanulás is szó szerint holtig tart. Mindig lehet tanulni és játékokkal, rejtvényekkel, olvasással karban tartani a memóriát.

Javíthatjuk így is:

 

Memória zavarai:

 • amnéziás szindróma
 • retrográd amnézia
 • anteroretrográd amnézia
 • amnéziás iktus
 • hipermnézia
 • paramnézia
 • ekmnézia

Memória betegségei:

 • Alzheimer-kór
 • arteriosclerosis
 • parkinson-kór
 • Korszakov-szindróma

Forrás: 101 memória -fejlesztő módszer Rd

Link:

Fejlesztés

Hogy kerül az információ a hosszútávú memóriába?

 

Összefoglaló:

1,Mi a leghosszabb futó távolság?

Válasz: Az ultramaraton, mely minden esetben hosszabb a maratonnál.

2, Ki készít tervet?

Válasz Mindenki, legyen az egyén vagy szervezet.

3, Mire lehet szükség egy terv végrehajtásához?

Válasz: Hosszú távú szerződésekre.

4, Meg lehet mondani egy fél éves előre jelzésben, hogy az adott napon esni fog-e az eső?

Válasz: Felelőtlenség ilyen előrejelzést adni, mert sok minden befolyásolja az időjárást.

5, Javítható a hosszútávú memória?

Válasz: Igen, különböző lehetőségek vannak rá.

A szerkesztő ajánlja, olvasd el te is:

Papagáj

Toldi

Vízmű

 

Reméljük tudtunk segíteni.
Kellemes napot!
fk-tudas.hu szerkesztősége

Tetszik a téma? Ossza meg ismerőseivel:

Könyvek legjobb barátaim.

Advertisement

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.