Regény

A regény nagy terjedelmű – általában 150-200 oldalnál hosszabb – , rendszerint hosszú időtartamot felölelő történet, szerteágazó cselekménnyel, fő- és mellékszereplőkkel.

Tartalomjegyzék:

Regény
Novella
Történelmi
Lélektani
Kisregény
Szerelmes
Verses
Pikareszk
Ifjúsági
Bűnügyi
Termelési
Polifonikus
Angol
Életrajzi
Realista
Modern
Édes Anna
Vuk
Alkonyat
100 híres regény

Regény

A regény az epika egyik vezető műfaja. Formája rendszerint próza, bár a 19. és a 20. században is születtek verses és drámai formában írt regények. Például: Puskin: Anyegin, Martin du Gard: Egy lélek története, nálunk Arany László: A délibábok hőse, Ady: Margita élni akar. A regényben a történetszövés mellett nagy fontossága van a szereplők érzés-és gondolatvilágának, jellemfejlődésének, mely a cselekmény folyamán bontakozik ki. Majdnem minden korban születtek regények – pl. az ókorban Apuleius: Az aranyszamár, a lovagkori regény lezárásaként Cervantes Don Quijote című pikareszk regénye, és a kora újkorban Swift: Gulliver -, de a regény elsősorban a modern polgárság műfaja. Virágkora a 18., s főleg a 19. és 20. század. Korunkban egyre több kísérlet történik arra, hogy más műfajokkal ötvözzék, s minél szabadabb teret adjon a lírai ábrázolásnak, az esszéisztikus elmélkedésnek és a dokumentációnak. Típusaihoz tartozik a több nemzedéket bemutató családregény ( Thomas Mann: A Buddenbrook ház), a történelmi regény (Móricz: Tündérkert), a fejlődésregény (Fielding: Tom Jones), a tásradalmi regény (Balzac: Goriot apó), a pikareszk vagy kalandregény (Jókai: Egy hírhedett kalandor), mindezek kombinációja (Tolsztoj: Háború és béke), a gyermekregény (Saint Exupery: A kis herceg), az ifjúsági regény (Móricz: Légy jó mindhalálig), a detektívregény (Dürrenmatt: Az ígéret), a szerelmesregény (D. H. Lawrence: Lady Chetterley szeretője) és a lélektani regény (Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés). Vannak továbbá dokumentumregények (Szolzsenyicin: Gulag), sci-fi regények (Orwell: Állatfarm), parabolaregények (Kafka: A kastély) s a különböző szórakoztató regények, lektűrök.

Novella

Latin szó, eredetileg újdonság a jelentése. Tágabb értelemben: elbeszélés, mely rövidebb a regénynél, kisregénynél. Részletezés nélküli, egységes történet, mely rendszerint meglepetésszerűen, csattanósan zárul, s csak néhány szereplőt vonultat fel. Célratörően, tömören halad a végkifejlet felé, szerkezete zárt. Így is pontos jellemképet ad hőseiről. Jellemző sajátossága a fordulat, a cselekmény közben bekövetkező, váratlan változás, mely a kifejletet előkészíti. Régi eredetű műfaj, a középkori Boccaccio szatírái is novellának tekinthetők. Két alaptípusát különböztetjük meg: egyik a moupassant-i, cselekményes, fordulatos novella, másik a csehovi, lélektanilag ábrázoló típus. Néhány kiemelkedő novellista: Tolsztoj, Dosztojevszkij, Franz Kafka, Ernest Hemingway, nálunk Mikszáth, Móricz, Krúdy, Kosztolányi, Mészöly, Sánta Ferenc.

Lev Tolsztoj: Ivan Iljics halála

Lev Tolsztoj: Ivan Iljics halála
(Forrás: saját kép)

 

Móricz Zsigmond: Barbárok

Móricz Zsigmond: Barbárok
moly.hu

Történelmi

Olyan regény, amely egy jelentős történelmi alakot, eseményt, eseménysort vagy korszakot állít a középpontba. A műfaj a 19. század folyamán érte el csúcsát, pl. Walter Scott, Victor Hugo, Stendhal, Tolsztoj, nálunk Jókai és Mikszáth műveivel. A 20. században is születtek történelmi regények, pl. Thomas és Heinrich Mann, Gárdonyi,  Móricz tollából.

Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame

Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame
moly.hu

A regényből film és mesefilm is készült.

Lélektani

Másik nevén pszichológiai regény, melyben a szereplők gondolatvilága, érzelmi és tudati élete részletesen kidolgozott. Lélektani regény Stendhal Vörös és fekete, Németh László Iszony című műve.

 

Németh László: Bűn, Iszony

Németh László: Bűn, Iszony
moly.hu

 

Kisregény

A kisregény terjedelmét tekintve a regény és az elbeszélés között helyezkedik el. A műfajban az első híres mű Johann Wolfgang von Goethe Az ifjú Werther szenvedései című alkotása.

Örkény: Tóték

Örkény: Tóték
moly.hu

Szerelmes

Az ilyen típusú művek többnyire két ember közötti szerelemmel foglalkoznak. Befejezésük optimista, többnyire érzelmileg kielégítő. Két csoportba sorolhatók kereskedelmileg: az időszakosan – például egy hónapig – kaphatóak (ilyenek pl. a Harlequin-kötetek), illetve a hosszabb terjedelmű, könyvesboltban huzamosabb ideig kapható kötetek. Műfajilag is több típusba sorolhatóak, például történelmi szerelmesregények, tudományos-fantasztikus és paranormális jelenségekről szóló szerelmesregények, erotikus művek is.

Bianca

Bianca

Verses

A verses regény a líra és ez epika műnemét ötvözi. Regényszerű témát dolgoz fel, a hangsúly az érzelmekre és a lírai tulajdonságokra helyeződik. Fontos itt a költő vagy narrátor folyamatos lírai jelenléte. Ékes példája a a világirodalomban Puskin Anyeginje, nálunk Arany János Toldi szerelme.

Pikareszk

A pikareszk regény másik elnevezése kópéregény, kalandregény. Ide sorolható Cervantes Don Quijote című műve.

Don Quijote

Don Quijote

Ifjúsági

Az ifjúsági regény a serdülőkorúak esztétikai nevelésére és szórakoztatására szolgáló irodalom. Normái hasonlóak a felnőttirodaloméhoz és a gyerekirodaloméhoz, de vannak sajátosságai, melyeket még szigorúbban be kell tartani, mint az irodalom egyéb területein. Nem lehet unalmas, nem véthet az anyanyelv szabályai ellen, különös gondot kell fordítania a világosságra, magyarosságra. Csak úgy változtathat az élet, a történelem és a valóság törvényein, ha nem félrevezetően teszi, mivel a serdülő ifjúságot még kevésbé szabad becsapni, mint a felnőtteket. Mesevilágot lehet neki teremteni, de akkor tudnia kell, hogy hogy ez mesevilág. Ifjúsági regények közé soroljuk Defoe Robinsonját, Kipling dzsungel-történeteit, La Fontaine állatmeséit, nálunk Móricz Légy jó mindhalálig című könyvét és Molnár Ferenc Pál utcai fiúk című alkotását.

Bűnügyi

A bűnügyi regény, más néven krimi a bűntények elkövetésének leírásával, felderítésével és lélektani okaik vizsgálatával foglalkozik.  A bűnözés és a bűnüldözés világát mutatja be. Több fajtája létezik, például detektívregény,  rendőrségi, politikai vagy jogi krimi. A világirodalomban Agatha Christie, a magyar irodalomban Lőrincz L. László remekelt ebben a műfajban.

Lőrincz L. László: A sámán átka

Lőrincz L. László: A sámán átka

Termelési

A Szovjetunióban alakult ki az 1920-as években. Témája a mezőgazdasági és ipari üzemek hétköznapi működése és ezek problémái. A szocialista realizmus szellemében ír, törekedve a minél valósághűbb ábrázolásra. A világirodalomban Fjodor Gladkov (Cement), nálunk Esterházy Péter jeleskedett.

Esterházy Péter: Termelési-regény

Esterházy Péter: Termelési-regény

Polifonikus

Ebben a regényben több párhuzamos dolog figyelhető meg, például a párhuzamos nyelvek vagy regényszólamok, melyek egy-egy szereplőhöz, esetenként szereplőkörhöz  kapcsolódnak. Az elbeszélő egyiket sem emeli ki vagy erősíti fel, így aztán az olvasónak magának kell tájékozódnia az önálló szólamok között, nem kap semmiféle értékorientációs utasítást. Ilyen regény Dosztojevszkij Bűn és bűnhődése.

Angol

Angol irodalomnak nevezzük a magyar fogalmak szerint Anglia angol nyelvű irodalmát. Megkülönböztetjük az ír, az amerikai, az ausztrál és a skót irodalomtól. Helyesebb volna azonban brit irodalomnak nevezni, és angolnak minden olyan irodalmat, amit angol nyelven írtak, hiszen vannak olyan neves írók, mint például az indiai Salman Rushdie, a trinidadi V. S. Naipaul, vagy az orosz Vladimir Nabokov, akik angol nyelvű írásaikkal váltak ismertté. Az angol regény a restauráció korában kezdett kialakulni, felvirágoztatásának legjelentősebb alakja Aphra Behn, aki nemcsak az első női regényíró volt, hanem az első regényíró is egyben. Leghíresebb regényének címe: Oroonoko(1688). Az ezután következő időszakban következtek az olyan nagy regényírók, mint Daniel Defoe, Jonathan Swift, Charles Dickens. A 20. századi angol regény kiemelkedő alakjai Agatha Christie,James Joyce, Mark Twain, Kipling, napjainkban Ken Follett.

Agatha Christie

Agatha Christie

Életrajzi

Tágabb értelemben minden regény életrajzi regény, mely egy valóságos vagy egy képzeletbeli hős teljes életútját vagy életszakaszát mutatja be. Közelebbről az a regényt nevezzük így, amely egy ismert személy életét beszéli el, s eközben a kort is ábrázolja. Ilyen például Mikszáth Jókai Mór élete és kora című regénye. Az életrajzi regény egyik változata az önéletrajzi regény.

Realista

A realista regény a valóságábrázolásról szól. A realista művész magatartását a szenvtelenség jellemzi, vagyis a valóság pontos és tárgyilagos megfigyelése, és annak ábrázolása. A realista írásban gyakori a beszélt nyelv sokféle fordulata, a gyakori részletezés, és hogy a szerző az alakokat a rájuk jellemző nyelvi formákkal beszélteti. Legjelentősebb alkotók az irodalomban: Stendhal, Tolsztoj, Csehov, Gogol, Dickens, Eötvös József, Kemény Zsigmond.

Modern

A modern regény a 18. századi Angliában jön létre azáltal, hogy a felvilágosodás korának kiemelkedő gondolkodói nézeteiket szépirodalmi formában adják közre. Témái naplók, úti beszámolók, önéletrajzok, kalózok meghökkentő rémtörténetei, cselédlányok szerelmi kiszolgáltatottságai, lelencgyerekek szerencsétlen vagy sikeres kalandjai. A tartalmuk miatt gyorsan népszerű lett az alsóbb néposztályhoz tartozó polgári olvasók körében, így igen gyorsan és széles körben elterjedt. Ezt hívták akkor “kommersz irodalomnak”.  Az elő modern regény Madame de Lafayette: Clèves hercegnő.

Édes Anna

Kosztolányi Dezső egyik legismertebb regénye.  A mű egy cselédlányról szól, aki elkerül a Vizy családhoz szolgálónak. A regényben megismerhetjük az akkori politikai és társadalmi helyzetet, és hogy egy szelíd, tiszta jellemű lányból hogyan lesz gyilkos.

Vuk

Állatregény. Napjainkban talán a legismertebb Fekete István regény, köszönhetően a belőle készült nagy sikerű rajzfilmnek is. Állattörténet és fejlődéstörténet egyszerre, felnőtteknek ugyanúgy szól, mint a gyerekeknek. A történet Vuk, a rókakölyök életét meséli el a születésétől kezdve  nagybátyjához, Karakhoz kerülésén át a felnőtté válásáig. Tanulságos és megható történet.

Vuk

Vuk

Alkonyat

Stephenie Meyer első regénye, az Alkonyat című vámpírrománc fantasyregény-sorozat első része. A többi rész címe: Újhold, Napfogyatkozás, Hajnalhasadás. A történet Bella, a tinédzserlány életét követi attól kezdve, hogy rég nem látott apjához költözik és beleszeret egy vele egyidősnek tűnő, ám valójában 104 éves vámpírfiúba. Az ő szerelmüket kíséri végig a 4 kötet, rendkívül izgalmas cselekménnyel. A könyvekből nagy sikerű mozifilmek lettek.

Alkonyat, Újhold, Napfogyatkozás, Hajnalhasadás

Alkonyat, Újhold, Napfogyatkozás, Hajnalhasadás

100 híres regény

A regényeknek készültek úgynevezett kivonatai, melyekben a rövid cselekményt írják le, nem csorbítva az egyes történetek szféráját és mondanivalóját.

 

100 híres regény

100 híres regény

Összegzés: 5 Kérdés – 5 Válasz

  1. Mi a regény? → A regény nagy terjedelmű – általában 150-200 oldalnál hosszabb – , rendszerint hosszú időtartamot felölelő történet, szerteágazó cselekménnyel, fő- és mellékszereplőkkel.
  2. Mi az ifjúsági regény? → Az ifjúsági regény a serdülőkorúak esztétikai nevelésére és szórakoztatására szolgáló irodalom.
  3. Ki volt az első női regényíró? → Aphra Behn (Oroonoko,1688).
  4. Ki írta a Vuk című állatmesét? → Fekete István
  5. Mi a fabula? → Rövid, erkölcsi tanulságot megfogalmazó, állatokat szerepeltető tanmese.

 Forrás: Alföldy Jenő: Irodalmi fogalomtár, antikvarium.huTörténelmi regényLélektani regényKisregényVerses regényPikareszk regényIfjúsági regényBűnügyi regényTermelési regényAlkonyat regényPolifonikus regénySzerelmes regényAngol regényÉletrajzi regényVukRealista regényÉdes Anna

Kép forrás: moly.hualkonyat-sorozat,wikipédia

 

Reméljük tudtunk segíteni.

Kellemes napot!

fk-tudas.hu szerkesztősége

 

Szerkesztő ajánlja, olvasd el ezeket a témákat is:

Fifa 13

Mango

Dunaharaszti

HBO

Este

Tetszik a téma? Ossza meg ismerőseivel:

"Mivel itt létezem ebben a világban, így abban hiszek, hogy valamilyen formában, alakban mindig is létezni fogok; és annak ellenére, hogy az emberi élet számos kényelmetlenséggel jár, mégsem emelek kifogást az ellen, hogy új kiadásban jelenjek meg, mindazonáltal reménykedem abban, hogy a legutóbbi kiadás 'sajtóhibáit' sikerül kijavítani. "

Benjamin Franklin

Advertisement

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.